หลักสูตรปริญญาตรี

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาตรี

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
English : Bachelor of Arts Program in Sociology and Anthropology

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ศิลปศาสตรบัณฑิต (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ศศ.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)
Full Name : Bachelor of Arts (Sociology and Anthropology)
Short Name : B.A. (Sociology and Anthropology)

เอกสารประกอบหลักสูตร : คลิกเพื่อดูรายละเอียด