ศาสตร์แห่งสังคมวัฒนธรรม ผู้นำงานภาคสนาม เชี่ยวชาญงานวิจัย เข้าใจสังคมอย่างองค์รวม
ศาสตร์แห่งสังคมวัฒนธรรม ผู้นำงานภาคสนาม เชี่ยวชาญงานวิจัย เข้าใจสังคมอย่างองค์รวม
ศาสตร์แห่งสังคมวัฒนธรรม ผู้นำงานภาคสนาม เชี่ยวชาญงานวิจัย เข้าใจสังคมอย่างองค์รวม
ศาสตร์แห่งสังคมวัฒนธรรม ผู้นำงานภาคสนาม เชี่ยวชาญงานวิจัย เข้าใจสังคมอย่างองค์รวม

ยินดีต้อนรับสู่

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาได้จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต(สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาประยุกต์) ซึ่งเป็นการศึกษาใน 2 สาขาวิชาสำคัญ คือ สาขาวิชาสังคมวิทยา และสาขาวิชามานุษยวิทยา

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาประยุกต์

แนะนำภาควิชา

แนะนำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

มารู้จักสังมา เกษตร ฯ

ข่าวสารภาควิชา

Interest Links