หลักสูตรปริญญาโท

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาโท

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาประยุกต์
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาประยุกต์
English : Master of Arts Program in Applied Sociology and Anthropology

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม(ภาษาไทย) : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาประยุกต์)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ศศ.ม. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาประยุกต์ประยุกต์)
Full Name : Master of Arts (Applied Sociology and Anthropology)
Short Name : M.A. (Applied Sociology)

 เอกสารประกอบหลักสูตร : คลิกเพื่อดูรายละเอียด