คณาจารย์ภาควิชา

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผศ.ดร.ปุรินทร์ นาคสิงห์
Purin Naksing

Purin Naksing

สาขาที่จบ  :
ศศ.บ.(สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)(เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สม.ม.(สังคมวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปร.ด.(สหวิทยาการ)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความสนใจทางวิชาการ:
ทฤษฎีทางสังคมวิทยา
ความเบี่ยงเบนและการควบคุมทางสังคม
การวิจัยเชิงคุณภาพ
สังคมวิทยาในชีวิตประจำวัน
พฤติกรรมเบี่ยงเบน

สถานที่ติดต่อ  :  อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 408 คณะสังคมศาสตร์
โทรศัพท์  02-561-3480 ต่อ 435
E-Mail :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รหัสอาจารย์: H1013

ดูข้อมูล

อ.วัชรี บุญวิทยา
Watcharee Boonwittaya

Watcharee Boonwittaya

สาขาที่จบ  :
ศศ.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สม.ม. (สังคมวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความสนใจทางวิชาการ:
การจัดระเบียบทางสังคม 
สังคมวิทยาสิ่งแวดล้อม 
สังคมวิทยาการศึกษา 
สังคมวิทยาเมือง 
สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน 

สถานที่ติดต่อ  :  อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 305 คณะสังคมศาสตร์
โทรศัพท์  02-561-3480 ต่อ 731
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รหัสอาจารย์: H1027

ดูข้อมูล

รศ.ดร.โสวัตรี ณ ถลาง
Sowatree Nathalang

Sowatree Nathalang

สาขาที่จบ  :
ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สม.ม. (มานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Ph.D. (Anthropology) Macquarie University, Australia

ความสนใจทางวิชาการ:
มานุษยวิทยาวัฒนธรรม
มานุษยวิทยาเมือง
ชาติพันธุ์วิทยา
วัฒนธรรมศึกษา
พัฒนาสังคม

สถานที่ติดต่อ  :  อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 327 คณะสังคมศาสตร์
โทรศัพท์  02-561-3480 ต่อ 703
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รหัสอาจารย์: H1018

ดูข้อมูล

ผศ.พวงทิพย์ เกิดทรัพย์
Puangtip Kerdsap

Puangtip Kerdsap

สาขาที่จบ  :
ศศ.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มน.ม. (มานุษยวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความสนใจทางวิชาการ:
มานุษยวิทยาประยุกต์ในการพัฒนา
วัฒนธรรมและบุคลิกภาพ
การจัดการองค์ความรู้ทางวัฒนธรรม
วัฒนธรรมจีน
พิพิธภัณฑ์วิทยา

สถานที่ติดต่อ  :  อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 310 คณะสังคมศาสตร์
โทรศัพท์  02-561-3480 ต่อ 722
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รหัสอาจารย์: H1006

ดูข้อมูล

รศ.ดร.ธนารดี คำยา
Tanaradee Khumya

purin

สาขาที่จบ  :
ศศ.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สค.ม. (ประชากรศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.A. (Social Development) University of East Anglia, United Kingdom
Ph.D. (Gender and Development Studies) Asian Institute of Technology

ความสนใจทางวิชาการ:
ประชากรศาสตร์
ผู้สูงอายุ
ครอบครัว
พัฒนาสังคม
มิติหญิงชาย

สถานที่ติดต่อ  :  อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 330 คณะสังคมศาสตร์
โทรศัพท์  02-561-3480 ต่อ 727
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รหัสอาจารย์: H1007

ดูข้อมูล

ผศ.ดร.ภัทรพรรณ ทำดี
Patrapan Tamdee

Patrapan Tamdee

สาขาที่จบ  :
ร.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศศ.ม. (วิจัยประชากรและสังคม) มหาวิทยาลัยมหิดล
ปร.ด. (สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข) มหาวิทยาลัยมหิดล

ความสนใจทางวิชาการ:
ปัจจัยสังคมกำหนดสุขภาพ
งานกับสุขภาพ
ผู้หญิงกับสุขภาพ
สุขภาพชุมชน
ภาวะสมัยใหม่กับสุขภาพ

สถานที่ติดต่อ  :  อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 411 คณะสังคมศาสตร์
โทรศัพท์  02-561-3480 ต่อ 432
E-MailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รหัสอาจารย์: H1021

ดูข้อมูล

รศ.ดร.กังสดาล เชาว์วัฒนกุล
Kangsadan Chowathanakun

Kangsadan Chowathanakun

สาขาที่จบ  :
ร.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สค.ม. (สังคมวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
น.ม. (นิติศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
ปร.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ความสนใจทางวิชาการ:
ปัญหาสังคม
การวิจัยทางสังคมศาสตร์
สังคมวิทยาชนบท
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร

สถานที่ติดต่อ  :  อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 409 คณะสังคมศาสตร์
โทรศัพท์  02-561-3480 ต่อ 434
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รหัสอาจารย์: H1022

ดูข้อมูล

ผศ.ดร.ธีราพร ทองปัญญา
Teeraporn Thongpunya

Teeraporn Thongpunya

สาขาที่จบ  :
สม.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สม.ม. (สังคมวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปร.ด. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ความสนใจทางวิชาการ:
สังคมวิทยาครอบครัว
การพัฒนากับเยาวชน
การพัฒนาชุมชน
การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (แบบมีส่วนร่วม)

สถานที่ติดต่อ  :  อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 407 คณะสังคมศาสตร์
โทรศัพท์  02-561-3480 ต่อ 436
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รหัสอาจารย์: H1025

ดูข้อมูล

ผศ.ดร.อรนัดดา ชิณศรี
Oranutda Chinnasri

Oranutda Chinnasri

สาขาที่จบ  :
วท.บ. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.ม. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
M.A. (Sociology) University of Hawaii at Manoa, USA.
Ph.D. (Sociology) University of Hawaii at Manoa, USA.

ความสนใจทางวิชาการ:
สังคมวิทยาการเกษตร
การพัฒนาเด็ก เยาวชนและสตรี
การสื่อสารและนวัตกรรมเพื่อสังคม
ผู้หญิง ผู้สูงวัย และเด็กกับการเกษตร
ภาวะผู้นำ
 

สถานที่ติดต่อ  :  อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 303 คณะสังคมศาสตร์
โทรศัพท์  02-561-3484 ต่อ 726
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รหัสอาจารย์: H1030

ดูข้อมูล

ผศ.อังกูร หงษ์คณานุเคราะห์
Angkoon Hongkananukraw

Angkoon Hongkananukraw

สาขาที่จบ  :
ศศ.บ. (มานุษยวิทยา) (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยศิลปากร
สค.ม. (สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยมหิดล
สม.ม. (มานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความสนใจทางวิชาการ:
ความเชื่อพิธีกรรม
วัฒนธรรมกับการท่องเที่ยว
การเคลื่อนย้าย
วัฒนธรรมศึกษา

สถานที่ติดต่อ  :  อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 410 คณะสังคมศาสตร์
โทรศัพท์  -
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รหัสอาจารย์: H1028

ดูข้อมูล

ผศ.ดร.ปาณิภา สุขสม
Panipa Suksom

Panipa Suksom

สาขาที่จบ  :
สค.ม.(สังคมวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร.บ.(สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)(เกียรตินิยมอันดับ2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปร.ด. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความสนใจทางวิชาการ:
สังคมวิทยากับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม 
วัฒนธรรมเชิงเทคโน
สังคมกับอาชญากรรม
ผู้หญิงกับเทคโนโลยี 

สถานที่ติดต่อ  :  อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 322 คณะสังคมศาสตร์
โทรศัพท์  02-561-3484 ต่อ 734
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รหัสอาจารย์: H1031

ดูข้อมูล

อ.อมต จันทรังษี
Amata Jantarangsee

Amata Jantarangsee

สาขาที่จบ  :
สม.บ. (สังคมวิทยา) (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สม.ม. (สังคมวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Master of Research (Sociology), Macquarie University

ความสนใจทางวิชาการ:
สังคมวิทยาเมือง
สังคมวิทยาที่อยู่อาศัย
ทฤษฎีสมัยใหม่และหลังสมัยใหม่
วัฒนธรรมศึกษา
ชนชั้นทางสังคม

สถานที่ติดต่อ  :  อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 204/2 คณะสังคมศาสตร์
โทรศัพท์  02-561-3480 ต่อ 741
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รหัสอาจารย์: H1032

ดูข้อมูล

ผศ.ดร.ชลิตา บัณฑุวงศ์
Chalita Bundhuwong

Chalita Bundhuwong

สาขาที่จบ  :
ร.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สม.ม. (มานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
M.A. (Anthropology) : University of Hawai’i at Manoa
Ph.D. (Anthropology): University of Hawai’i at Manoa

ความสนใจทางวิชาการ:
มานุษยวิทยานิเวศและสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาที่ยั่งยืน 
มลายูมุสลิมในไทย 
มานุษยวิทยาการเมือง 
ชาติพันธุ์ศึกษา

สถานที่ติดต่อ  :  อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 403 คณะสังคมศาสตร์
โทรศัพท์  02-5613480 ต่อ 709
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รหัสอาจารย์: H1033

ดูข้อมูล

อ. ดร.ประชาธิป กะทา
Prachatip Kata

Prachatip Kata

สาขาที่จบ  :
ส.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ศศ.ม. (วิจัยประชากรและสังคม) มหาวิทยาลัยมหิดล
Ph.D. (Anthropology) Amsterdam University

ความสนใจทางวิชาการ:
มานุษยวิทยาการแพทย์ 
มานุษยวิทยาสื่อ
มานุษยวิทยาวัฒนธรรม

สถานที่ติดต่อ  :  อาคาร 3 ชั้น 5 ห้อง 501 คณะสังคมศาสตร์
โทรศัพท์  02-561-3480 ต่อ 527
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รหัสอาจารย์: H1034

ดูข้อมูล

อ. ดร. ปิยรัตน์ ปั้นลี้
Piyarat Panlee

Piyarat Panlee

สาขาที่จบ  :
วท.บ.(จิตวิทยา) (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มน.ม.(มานุษยวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.A. (Anthropology) with Merit, University of Sussex
Postgraduate Certificate in Social Research Methods, University of Sussex
Ph.D. (Social Anthropology), University of Sussex

ความสนใจทางวิชาการ :
วัฒนธรรมทางวัตถุ อาหาร การบริโภค
เสื้อผ้า การแต่งกาย และแฟชั่น
ความตาย และดาร์คทัวริซึ่ม
มานุษยวิทยาเชิงทัศนา ภาพถ่าย
มานุษยวิทยาดิจิทัลและสื่อสังคม

สถานที่ติดต่อ  :  อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 312 คณะสังคมศาสตร์
โทรศัพท์  02-561-3480 ต่อ x
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รหัสอาจารย์: H1035

ดูข้อมูล